?

Log in

No account? Create an account
листівки за останній час - Пошта • Почта • Post [entries|archive|friends|userinfo]
Пошта

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

листівки за останній час [May. 5th, 2009|05:04 pm]
Пошта

poszta

[martinkadp]


а ці дві - приватний обмін з людиною з Пярну, Естонія
оце батько приїздив і привіз, бо листівки ідуть на адресу батьків.
не питайте чо так мало, на то є причина, від якої всіх уже нудить :Р
LinkReply